Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van JOBÉ Luikbeslag

1. Toepasselijkheid
1.1. Op alle offertes en leveringen van JOBE Luikbeslag (KVK: 30201023), zijnde en hierna te noemen leverancier, zijn
deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of
niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor
zover deze door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens
onjuist waren heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.

3. Opdrachten / Orders
3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn
bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door leverancier.
3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de
door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de
opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de
opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.
3.3. Niet functionele verschillen tussen luiken, hang- en sluitwerk, montage en alle overige
specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de
opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4. Prijzen
4.1. De prijzen van zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende
factoren. Indien na verloop van 3 maanden na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van
deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd
tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden,
zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging
voor de opdrachtgever bindend is.

5. Levertijd
5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door leverancier wordt
ontvangen.
5.2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht
op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Leveringen
6.1 leverancier is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud
van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende
betalingsvoorwaarden.

7. Risico’s en transport
7.1. Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de
opdrachtgever.

8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het
feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer
daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder
kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.
8.2. Indien leverancier, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging
onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten
onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is
leverancier gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te
brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het
recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

9. Auteursrechten
9.1. De leverancier behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte tekeningen, foto's en
installatieschema's en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk
alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen,
auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.
9.2. Alle door de leverancier verstrekte tekeningen, foto's, schetsen etc. blijven eigendom van de
leverancier en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier nog geheel, noch gedeeltelijk,
worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door
opdrachtgever worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking
hebben.

10. Garantie
10.1.Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert leverancier dat de haar
verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid
en vakmanschap. De standaard garantie op al het hang-en sluitwerk is 6 maanden. Kunststof onderdelen zijn uitgesloten van garantie.  
Bij garantie zullen de producten die hieronder vallen geretourneerd moeten worden zodat Jobé deze kan overdragen aan de desbetreffende fabriek voor onderzoek. 
10.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Voorbeelden van dergelijke schade zijn: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door garantieaanvraag, vertragingsschade en aan derden te betalen contractuele boetes.

11. Betalingsvoorwaarden
11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na datum van de
dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.
11.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is
leverancier gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding
wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het
dan openstaande bedrag.
11.3. leverancier is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle
incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn
veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd
voor elk geval waarin leverancier zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag
heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van leverancier.
12.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover leverancier niet
nakomt is leverancier zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk
geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van
leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

13. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever
13.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien
deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
13.2. In bovenstaande gevallen heeft leverancier voorts het recht de overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op
te schorten, onverminderd het recht leverancier vergoeding te verlangen voor eventuele schade die
voor hem hierdoor mocht ontstaan.
13.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is leverancier gerechtigd de
volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of
zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van leverancier.

14. Overmacht
14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten,
mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in
toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat leverancier door zijn
eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van leverancier niet kan worden gevergd, zal de
uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend
schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding

15. Ontbinding
15.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond
van deze voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever
gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke
interventie vereist is en onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde
winst en interest.

16. Geschillen
16.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
16.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement
Oost Nederland.

17. Reclamaties en aansprakelijkheid, herroepingsrecht
17.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Jobé Luikbeslag daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
17.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Jobé Luikbeslag de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
17.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan ons te retourneren.  Dit is het zogenoemde herroepingsrecht. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product deugdelijk is waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De zending dient te worden verzonden naar onderstaand adres met toevoeging van uw pakbon. U ontvangt na goedkeuring binnen 14 dagen na ontvangst uw geld retour. Het retourneren van voor u op maat gemaakte artikelen is niet mogelijk.
17.4 Indien u als ondernemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, kan dit enkel worden geretourneerd na overleg met en goedkeuring van Jobé Luikbeslag. Wij zijn hierbij genoodzaakt minimaal 25% van de orderwaarde als retournamekosten door te rekenen
17.5 U dient de artikelen rammelvrij en goed verpakt te verzenden zodat deze niet beschadigen tijdens transport. Het gaat hier om gecoate producten die dus met zorg verzonden moeten worden. Beschadigde artikelen kunnen wij niet crediteren.