Privacy Policy

Privacy en Cookies

Op deze pagina leggen we graag uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke cookies er
door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacy Algemeen

Wij vinden uw privacy belangrijk en willen daarom u heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Jobé Luikbeslag houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent dat:

- Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt.
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijven tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen u duidelijk toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
- Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens zullen delen met andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Jobé Luikbeslag verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
- Het uitbrengen en navragen van offertes
- Om onze producten aan u te kunnen leveren

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen in principe geen persoonsgegeven tenzij deze door u worden verstrekt via ons
contactformulier. In die gevallen vragen wij u om de volgende gegevens met ons te delen:
- Uw naam
- Uw adres en postcode
- Uw e-mailadres
- Uw telefoonnummer

Ook vragen we in dit kader u aan te geven over welk bedrijf het gaat (optioneel)
Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Jobé Luikbeslag bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor
deze verstrekt zijn.

Rechten omtrent uw gegevens
Uiteraard heeft u recht tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
direct aan een andere partij indien gewenst (als dit technisch gezien mogelijk is).
Klachten

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of vindt u dat deze gegevens toch
niet goed beveiligd zijn, verzoeken wij u om contact op te nemen met ons via [email protected]